لیگ برتر ایران
هفته 4

2 - 0

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 3

1 - 1

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 2

0 - 4

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 1

1 - 1

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 30

1 - 2

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 29

0 - 2

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 28

1 - 0

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 27

0 - 1

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 26

1 - 1

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 25

1 - 3

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 24

1 - 1

تساوی