اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان العربی کویت
سه شنبه
1383/02/29
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 3 : 1 میهمان
نفتچی ازبکستان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1383/02/15
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 4 میهمان
الاتحاد عربستان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1383/02/01
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان الاتحاد عربستان
چهارشنبه
1383/01/19
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 2 : 2 میهمان
العربی کویت سپاهان اصفهان
سه شنبه
1382/12/05
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان نفتچی ازبکستان
سه شنبه
1382/11/21
18:00