اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 2 : 3 میهمان
العین امارات سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1384/03/04
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان الشباب عربستان
چهارشنبه
1384/02/21
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الوحده سوریه
چهارشنبه
1384/01/31
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 3 : 1 میهمان
الوحده سوریه سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1384/01/17
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان العین امارات
چهارشنبه
1383/12/26
22:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 1 : 1 میهمان
الشباب عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1383/12/19
21:15