اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان بنیادکار ازبکستان
چهارشنبه
1387/03/01
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 2 میهمان
الاتحاد سوریه سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1387/02/18
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 1 : 0 میهمان
الاتحاد عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1387/02/04
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الاتحاد عربستان
چهارشنبه
1387/01/21
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 0 : 2 میهمان
بنیادکار ازبکستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1386/12/29
16:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 2 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان الاتحاد سوریه
چهارشنبه
1386/12/22
16:00