اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 1 : 4 میهمان
الاهلی عربستان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/07/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان الاهلی عربستان
چهارشنبه
1391/06/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
سه شنبه
1391/03/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الاهلی عربستان
سه شنبه
1391/02/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 3 : 0 میهمان
النصر امارات سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/02/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

4
میزبان 0 : 1 میهمان
لخویا قطر سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1391/01/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

3
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان لخویا قطر
سه شنبه
1391/01/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
الاهلی عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1391/01/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان النصر امارت
چهارشنبه
1390/12/17