اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان النصر امارات
سه شنبه
1394/12/04
18:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

2
میزبان 0 : 2 میهمان
النصر امارات سپاهان اصفهان
سه شنبه
1394/12/11
20:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

3
میزبان 2 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان لوکوموتیو ازبکستان
سه شنبه
1394/12/25
16:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

4
میزبان 0 : 1 میهمان
لوکوموتیو ازبکستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1395/01/18
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

5
میزبان 0 : 4 میهمان
الاتحاد عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1395/02/01
20:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

6
میزبان 2 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان الاتحاد عربستان
چهارشنبه
1395/02/15
19:30