اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان صباباتری تهران
شنبه
1386/3/26
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 1 : 0 میهمان
صباباتری تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1386/3/20
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 4 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1386/3/11
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان تربیت یزد
پنجشنبه
1385/12/17
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا تهران
جمعه
1385/10/29
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/16
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان نوژن مازندران
یکشنبه
1385/10/3
- - -