اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

34
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان آلومینیوم هرمزگان
جمعه
1392/02/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

33
میزبان 1 : 2 میهمان
داماش گیلان سپاهان اصفهان
جمعه
1392/01/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

32
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
دوشنبه
1392/01/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

31
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
شنبه
1392/01/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

30
میزبان 3 : 1 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان

1391/12/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

29
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
جمعه
1391/12/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

28
میزبان 4 : 1 میهمان
گهر دورود لرستان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1391/12/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

27
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
پنجشنبه
1391/12/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

26
میزبان 0 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1391/11/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

25
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان
جمعه
1391/11/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

24
میزبان 0 : 0 میهمان
فجرسپاسی شیراز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/11/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

23
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان تهران
پنجشنبه
1391/11/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

22
میزبان 3 : 0 میهمان
سایپا کرج سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/10/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

21
میزبان 3 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
یکشنبه
1391/10/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

20
میزبان 1 : 0 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/11/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

19
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
یکشنبه
1391/10/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

18
میزبان 0 : 1 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/10/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

17
میزبان 1 : 1 میهمان
آلومینیوم هرمزگان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1391/09/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

16
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان داماش گیلان
سه شنبه
1391/09/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
پنجشنبه
1391/08/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 4 : 3 میهمان
نفت تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1391/08/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

13
میزبان 4 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
پنجشنبه
131/08/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

12
میزبان 1 : 1 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
جمعه
1391/07/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

11
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان گهر دورود لرستان
پنجشنبه
1391/09/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

10
میزبان 2 : 0 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1391/07/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

9
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
یکشنبه
1391/07/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

8
میزبان 1 : 1 میهمان
صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان
جمعه
1391/06/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

7
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان فجرسپاسی شیراز
چهارشنبه
1391/06/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

6
میزبان 0 : 1 میهمان
پیکان تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1391/6/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

5
میزبان 2 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
شنبه
1391/05/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

4
میزبان 4 : 0 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1391/05/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

3
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
سه شنبه
1391/05/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 3 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان

1391/05/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
جمعه
1391/04/30