اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

30
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
جمعه
1393/01/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

29
میزبان 3 : 2 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
یکشنبه
1393/01/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

28
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
پنجشنبه
1393/01/07
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

27
میزبان 0 : 0 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1392/12/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

26
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
جمعه
1392/11/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

25
میزبان 0 : 2 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1392/11/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

24
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال خوزستان
یکشنبه
1392/11/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

23
میزبان 1 : 1 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1392/10/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

22
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان داماش گیلان
شنبه
1392/10/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

21
میزبان 1 : 0 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
سه شنبه
1392/10/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

20
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان فجرسپاسی شیراز
سه شنبه
1392/10/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

19
میزبان 2 : 1 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
جمعه
1392/09/29
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

18
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان گسترش فولاد تبریز
پنجشنبه
1392/09/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

17
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
پنجشنبه
1392/09/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

16
میزبان 0 : 0 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1392/09/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

15
میزبان 2 : 2 میهمان
نفت تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1392/08/12
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

14
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
پنجشنبه
1392/08/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

13
میزبان 0 : 0 میهمان
سایپای کرج سپاهان اصفهان
جمعه
1392/07/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

12
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
جمعه
1392/07/12
16:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

11
میزبان 1 : 0 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
جمعه
1392/07/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

10
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
جمعه
1392/06/29
20:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

9
میزبان 2 : 0 میهمان
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1392/06/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

8
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
پنجشنبه
1392/06/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

7
میزبان 1 : 1 میهمان
داماش گیلان سپاهان اصفهان
جمعه
1392/06/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

6
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
جمعه
1392/06/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

5
میزبان 1 : 2 میهمان
فجرسپاسی شیراز سپاهان اصفهان
جمعه
1392/05/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

4
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
یکشنبه
1392/05/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

3
میزبان 1 : 1 میهمان
گسترش فولاد تبریز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1392/05/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار شرح بازی

2
میزبان 2 : 1 میهمان
استقلال سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1392/05/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
پنجشنبه
1392/05/03