اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال خوزستان
پنجشنبه
1394/5/8
19:35
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

2
میزبان 1 : 0 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
جمعه
1394/5/16
21:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

3
میزبان 2 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
پنجشنبه
1394/5/22
19:25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

4
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
پنجشنبه
1394/5/29
19:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

5
میزبان 2 : 0 میهمان
سایپا کرج سپاهان اصفهان
سه شنبه
1394/6/3
19:10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

6
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
سه شنبه
94/6/24
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

7
میزبان 0 : 1 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1397/07/02
17:20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

8
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان سیاه جامگان خراسان
جمعه
24/7/1394
15:45
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

9
میزبان 0 : 0 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
سه شنبه
1394/07/28
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

10
میزبان 3 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
دوشنبه
1394/08/04
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

11
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال اهواز سپاهان اصفهان
شنبه
1394/08/9
16:50
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

12
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
جمعه
94/08/29
15:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

13
میزبان 0 : 1 میهمان
گسترش فولاد تبریز سپاهان اصفهان
یکشنبه
94/09/08
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

14
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
یکشنبه
1394/09/22
15:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

15
میزبان 1 : 1 میهمان
پدیده خراسان سپاهان اصفهان
جمعه
1394/09/27
14:45
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

16
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان
شنبه
1394/10/05
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

17
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
پنجشنبه
1394/10/10
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

18
میزبان 2 : 2 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1394/11/13
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

19
میزبان 0 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
یکشنبه
1394/11/18
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

20
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
جمعه
94/11/23
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

21
میزبان 1 : 2 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1394/11/29
15:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

22
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
یکشنبه
1394/12/16
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

23
میزبان 1 : 0 میهمان
سیاه جامگان سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1394/12/20
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

24
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
پنجشنبه
1395/01/12
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

25
میزبان 0 : 0 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1395/1/22
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

26
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال اهواز
پنجشنبه
1395/1/26
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

27
میزبان 1 : 0 میهمان
نفت تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1395/02/05
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

28
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان گسترش فولاد تبریز
پنجشنبه
1395/2/9
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

29
میزبان 0 : 1 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
19/2/1395
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

30
میزبان 2 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان پدیده خراسان
جمعه
1395/02/24
18:00