اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان پدیده مشهد
سه شنبه
1395/5/5
20:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان : میهمان
مشهد سپاهان اصفهان


اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

2
میزبان 1 : 0 میهمان
نفت تهران سپاهان اصفهان
دوشنبه
1395/05/11
20:35
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

3
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال خوزستان
شنبه
16/05/1395
20:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

4
میزبان 0 : 1 میهمان
نفت آبادان سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1395/5/21
20:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار شرح بازی

5
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان تهران
شنبه
1395/6/20
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

6
میزبان 1 : 0 میهمان
ماشین سازی تبریز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1395/6/25
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 3 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
چهارشنبه
95/06/31
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 2 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
شنبه
1395/7/24
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان سیاه جامگان
جمعه
30/7/1395
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 1 : 1 میهمان
سایپا کرج سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1395/8/6
16:40
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
پنجشنبه
1395/9/4
14:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 1 : 2 میهمان
گسترش فولاد تبریز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1395/9/11
14:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 1 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
جمعه
1395/09/19
14:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
حواشی شرح بازی

14
میزبان 2 : 1 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
جمعه
1395/9/26
14:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
یکشنبه
5/10/1395
14:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 1 : 1 میهمان
پدیده خراسان سپاهان اصفهان
جمعه
24/10/95
14:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
چهارشنبه
29/10/95
14:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1395/11/04
14:45
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان نفت آبادان
شنبه
1395/11/09
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 2 : 3 میهمان
پیکان تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1395/11/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 3 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان ماشین سازی تبریز
پنجشنبه
21/11/95
16:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 1 : 2 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
28/11/95
17:10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
یکشنبه
15/12/95
16:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 1 : 1 میهمان
سیاه جامگان سپاهان
جمعه
1395/12/20
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
شنبه
1396/1/12
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 1 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1396/1/18
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان گسترش فولاد تبریز
جمعه
25/01/96
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 1 : 0 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
پنجشنبه
31/01/96
17:45
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
شنبه
1396/02/09
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 1 : 2 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1396/02/14
18:00