اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 3 : 2 میهمان
سپاهان پاس تهران
یکشنبه
1382/04/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 0 : 2 میهمان
فجرسپاسی سپاهان
یکشنبه
1382/03/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان استقلال اهواز
یکشنبه
1382/03/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 1 میهمان
پرسپولیس سپاهان
چهارشنبه
1382/02/31
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان ذوب آهن
یکشنبه
1382/02/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 0 : 0 میهمان
سایپا سپاهان
چهارشنبه
1382/02/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 2 : 4 میهمان
سپاهان پیکان
سه شنبه
1382/02/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 2 : 1 میهمان
برق شیراز سپاهان
دوشنبه
1382/01/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 3 : 2 میهمان
سپاهان فولاد خوزستان
یکشنبه
1382/01/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 2 میهمان
ملوان انزلی سپاهان
دوشنبه
1381/0/12/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان استقلال
جمعه
1382/02/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان ابومسلم
جمعه
1381/12/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 0 میهمان
صنعت نفت سپاهان
چهارشنبه
1381/11/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 2 : 1 میهمان
پاس تهران سپاهان
پنجشنبه
1381/11/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان فجرسپاسی
جمعه
1381/10/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 0 : 1 میهمان
استقلال اهواز سپاهان
پنجشنبه
1381/10/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان پرسپولیس
پنجشنبه
1381/10/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 1 : 0 میهمان
ذوب آهن سپاهان
جمعه
1381/10/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان سایپا
جمعه
1381/09/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 2 : 0 میهمان
پیکان تهران سپاهان
پنجشنبه
1381/09/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان برق شیراز
جمعه
1381/09/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 3 : 1 میهمان
فولادخوزستان سپاهان
پنجشنبه
1381/08/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان ملوان انزلی
جمعه
1381/08/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 3 : 2 میهمان
استقلال سپاهان
یکشنبه
1381/08/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
ابومسلم سپاهان
جمعه
1381/08/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 1 : 4 میهمان
سپاهان صنعت نفت
جمعه
1381/07/26