اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 5 : 1 میهمان
برق شیراز سپاهان
سه شنبه
1383/02/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 4 : 3 میهمان
سپاهان پاس تهران
دوشنبه
1383/02/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 1 : 2 میهمان
استقلال سپاهان
دوشنبه
1383/01/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 2 : 4 میهمان
سپاهان استقلال اهواز
جمعه
1383/01/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان پگاه رشت
سه شنبه
1382/12/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 1 : 1 میهمان
پیکان تهران سپاهان
جمعه
1382/12/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان فجرسپاسی
سه شنبه
1382/11/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 0 میهمان
ابومسلم سپاهان
پنجشنبه
1382/11/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان پرسپولیس
جمعه
1382/10/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 0 : 1 میهمان
فولادخوزستان سپاهان
یکشنبه
1382/10/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان ذوب آهن
سه شنبه
1382/10/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 2 : 1 میهمان
سایپا سپاهان
پنجشنبه
1382/10/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان شموشک نوشهر
جمعه
1382/09/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان برق شیراز
جمعه
1382/09/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 1 : 2 میهمان
پاس تهران سپاهان
یکشنبه
1382/09/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان استقلال
یکشنبه
1382/09/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 0 : 2 میهمان
استقلال اهواز سپاهان
دوشنبه
1382/08/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 1 : 3 میهمان
پگاه رشت سپاهان
جمعه
1382/08/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان پیکان تهران
یکشنبه
1382/08/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 1 : 2 میهمان
فجرسپاسی سپاهان
پنجشنبه
1382/07/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان ابومسلم
سه شنبه
1382/07/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 3 : 3 میهمان
پرسپولیس سپاهان
سه شنبه
1382/07/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان فولاد خوزستان
جمعه
1382/06/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 3 میهمان
ذوب آهن سپاهان
شنبه
1382/06/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان سایپا کرج
سه شنبه
1382/06/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 2 : 2 میهمان
شموشک نوشهر سپاهان
جمعه
1382/06/07