اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 2 : 2 میهمان
استقلال سپاهان
دوشنبه
1384/03/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان شموشک نوشهر
یکشنبه
1384/03/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 1 : 0 میهمان
ملوان انزلی سپاهان
یکشنبه
1384/03/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان پیکان تهران
جمعه
1384/02/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 0 : 1 میهمان
برق شیراز سپاهان
یکشنبه
1384/02/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان فولاد خوزستان
جمعه
1384/01/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 1 : 1 میهمان
ذوب آهن سپاهان
یکشنبه
1384/01/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان ابومسلم
جمعه
1383/02/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 2 : 1 میهمان
پرسپولیس سپاهان
یکشنبه
1384/02/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان پاس تهران
پنجشنبه
1383/12/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 1 میهمان
پگاه رشت سپاهان
دوشنبه
1384/02/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان فجرسپاسی
سه شنبه
1383/12/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 1 : 2 میهمان
صبای تهران سپاهان
جمعه
1383/11/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان استقلال اهواز
پنجشنبه
1383/10/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 2 : 1 میهمان
سایپا سپاهان
جمعه
1383/10/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان استقلال
جمعه
1383/10/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 2 میهمان
شموشک نوشهر سپاهان
جمعه
1383/10/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان ملوان انزلی
پنجشنبه
1383/09/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 2 : 1 میهمان
پیکان تهران سپاهان
جمعه
1383/09/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان برق شیراز
جمعه
1383/09/13
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 0 : 0 میهمان
فولادخوزستان سپاهان
جمعه
1383/09/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان ذوب آهن
جمعه
1383/08/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 1 : 2 میهمان
ابومسلم سپاهان
پنجشنبه
1383/08/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان پرسپولیس
جمعه
1383/08/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 3 : 2 میهمان
پاس تهران سپاهان
جمعه
1383/08/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان پگاه رشت
جمعه
1383/07/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 0 میهمان
فجرسپاسی سپاهان
جمعه
1383/07/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان صبای تهران
جمعه
1383/07/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال اهواز سپاهان
یکشنبه
1383/06/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 4 : 1 میهمان
سپاهان سایپا کرج
سه شنبه
1383/06/24