اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
جمعه
1385/02/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 2 : 2 میهمان
سایپا کرج سپاهان اصفهان
یکشنبه
1385/01/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان فجرسپاسی شیراز
پنجشنبه
1385/01/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 4 : 4 میهمان
پاس تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1385/01/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 1 : 2 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
شنبه
1384/12/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال اهواز
پنجشنبه
1384/12/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 1 : 0 میهمان
ابومسلم مشهد سپاهان اصفهان
جمعه
1384/12/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
پنجشنبه
1384/11/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 1 : 2 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1384/11/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 2 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان صبا تهران
جمعه
1384/11/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 0 : 1 میهمان
برق شیراز سپاهان اصفهان
جمعه
1384/11/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
پنجشنبه
1384/10/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 0 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1384/10/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان قندی یزد
جمعه
1384/10/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 0 : 0 میهمان
شموشک نوشهر سپاهان اصفهان
جمعه
1384/10/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 3 : 2 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1384/10/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
جمعه
1384/09/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 0 : 1 میهمان
فجر سپاسی شیراز سپاهان اصفهان
جمعه
1384/09/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پاس تهران
یکشنبه
1384/08/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 3 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
دوشنبه
1384/08/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 3 : 1 میهمان
استقلال اهواز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1384/08/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ابومسلم مشهد
شنبه
1384/08/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 1 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
جمعه
1384/07/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
یکشنبه
1384/07/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 3 میهمان
صبا تهران سپاهان اصفهان
دوشنبه
1384/07/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان برق شیراز
جمعه
1384/07/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 2 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1384/06/31
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
جمعه
1384/06/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 0 میهمان
قندی یزد سپاهان اصفهان
جمعه
1384/06/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان شموشک نوشهر
جمعه
1384/06/11