اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان صبای تهران
دوشنبه
1386/03/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 0 : 0 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1386/03/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان فجرسپاسی شیراز
دوشنبه
1386/02/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 1 : 2 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
یکشنبه
1386/02/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
جمعه
1386/01/31
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 0 : 0 میهمان
پاس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1386/01/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
چهارشنبه
1386/01/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 4 : 0 میهمان
پیکان تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1386/01/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال اهواز
جمعه
1386/02/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 1 : 2 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1385/12/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 2 میهمان
برق شیراز سپاهان اصفهان
جمعه
1385/12/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ابومسلم مشهد
یکشنبه
1385/11/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 1 : 2 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1385/11/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
جمعه
1385/11/13
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 2 : 0 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
جمعه
1385/11/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 0 : 0 میهمان
صبا تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1385/10/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
یکشنبه
1385/10/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 1 : 1 میهمان
فجرسپاسی شیراز سپاهان اصفهان
دوشنبه
1385/09/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
یکشنبه
1385/09/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 1 : 2 میهمان
استقلال سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1385/09/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پاس تهران
سه شنبه
1385/08/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 2 : 4 میهمان
سایپای کرج سپاهان اصفهان

1385/08/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان تهران
پنجشنبه
1385/08/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 1 : 2 میهمان
استقلال اهواز سپاهان اصفهان
جمعه
1385/08/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
سه شنبه
1385/07/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان برق شیراز

10/2/2006
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 2 میهمان
ابومسلم مشهد سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1385/07/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
یکشنبه
1385/07/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1385/06/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
شنبه
1385/06/18