اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

34
میزبان 1 : 2 میهمان
پرسپولیس سپاهان
شنبه
1387/02/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

33
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان صنعت نفت
چهارشنبه
1387/02/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

32
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان صباتهران
یکشنبه
1387/02/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

31
میزبان 3 : 3 میهمان
برق شیراز سپاهان
شنبه
1387/02/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان سایپا
چهارشنبه
1387/02/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 3 : 2 میهمان
شیرین فراز کرمانشاه سپاهان
یکشنبه
1387/02/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان مس کرمان
جمعه
1387/01/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 2 : 1 میهمان
ملوان انزلی سپاهان
یکشنبه
1387/01/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان استقلال اهواز
پنجشنبه
1387/01/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 1 : 0 میهمان
استقلال سپاهان
شنبه
1387/01/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان ذوب آهن
چهارشنبه
1386/12/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 3 میهمان
پاس همدان سپاهان
یکشنبه
1386/12/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان فجرسپاسی
جمعه
1386/12/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 1 : 0 میهمان
راه آهن سپاهان
جمعه
1386/11/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان پیکان
یکشنبه
1386/11/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 1 : 2 میهمان
ابومسلم سپاهان
یکشنبه
1386/11/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان پگاه رشت
سه شنبه
1386/11/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان پرسپولیس
دوشنبه
1386/10/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 2 : 2 میهمان
صنعت نفت سپاهان
شنبه
1386/09/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 1 : 0 میهمان
صباتهران سپاهان
سه شنبه
1386/09/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان برق شیراز
دوشنبه
1386/08/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 0 : 1 میهمان
سایپا سپاهان
چهارشنبه
1386/10/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان شیرین فرازکرمانشاه
پنجشنبه
1386/08/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 1 : 1 میهمان
مس کرمان سپاهان
جمعه
1386/09/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان ملوان انزلی
پنجشنبه
1386/07/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 2 : 3 میهمان
استقلال اهواز سپاهان
شنبه
1386/07/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان استقلال
یکشنبه
1386/07/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 0 : 1 میهمان
ذوب آهن سپاهان
یکشنبه
1386/09/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان پاس همدان
جمعه
1386/09/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 2 : 0 میهمان
فجرسپاسی سپاهان
سه شنبه
1386/06/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان راه آهن تهران
پنجشنبه
1386/06/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 2 : 1 میهمان
پیکان تهران سپاهان
چهارشنبه
1386/06/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان ابومسلم
جمعه
1386/06/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 2 : 0 میهمان
پگاه رشت سپاهان
جمعه
1386/05/26