اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

34
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان مقاومت سپاسی شیراز
یکشنبه
1388/02/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

33
میزبان 2 : 1 میهمان
ابومسلم مشهد سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1388/01/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

32
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال اهواز
یکشنبه
1388/01/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

31
میزبان 1 : 1 میهمان
پگاه رشت سپاهان اصفهان
جمعه
1388/01/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 1 : 2 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1387/12/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
جمعه
1387/12/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 1 : 0 میهمان
پیکان قزوین سپاهان اصفهان
یکشنبه
1387/12/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان برق شیراز
سه شنبه
1387/11/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن شهرری
جمعه
1387/11/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 2 : 2 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1387/11/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
شنبه
1387/11/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 1 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
سه شنبه
1388/09/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
جمعه
1387/10/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 1 : 1 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
شنبه
1387/10/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
سه شنبه
1387/10/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 2 : 2 میهمان
پیام خراسان سپاهان اصفهان
جمعه
1387/09/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پاس همدان
دوشنبه
1387/09/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 0 : 1 میهمان
مقاومت سپاسی شیراز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1387/09/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ابومسلم مشهد
شنبه
1387/09/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 3 : 1 میهمان
استقلال اهواز سپاهان اصفهان

11/21/2008
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پگاه رشت
جمعه
1387/08/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
پنجشنبه
1387/08/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 2 : 3 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1387/08/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 4 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان قزوین
چهارشنبه
1387/08/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 1 : 1 میهمان
برق شیراز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1387/07/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 1 : 0 میهمان
راه آهن شهرری سپاهان اصفهان
جمعه
1387/07/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
پنجشنبه
1387/07/04
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 1 : 2 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1387/06/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
جمعه
1387/06/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 1 میهمان
سایپا کرج سپاهان اصفهان
شنبه
1387/07/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
یکشنبه
1387/06/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1387/05/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان پیام خراسان
دوشنبه
1387/08/13
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 0 میهمان
پاس همدان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1387/05/15