ترکیب انتخابی شما
امکانات این نسخه:
قابلیت تعیین ترکیب مورد نظر
امکانات نسخه بعد:
امکان ذخیره سازی ترکیب ها
افزودن ترکیب های پیش فرض جدید
اضافه شدن قدرت بازیکنان در پست های تخصصی