صفحه اصلي > اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / انتخاب سردبیر / پیش بازی > پیشینه رویارویی سپاهان و صبای قم

پیشینه رویارویی سپاهان و صبای قم


17-09-1395, 10:17. نويسنده: hajiia
لیگ چهارم
دیدار رفت -هفته سوم 1383/07/03
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-0 صبای تهران
گلزن:عماد محمد رضا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیدار بازگشت-هفته هجدهم 1383/11/02
*صبای تهران 2-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:-
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ پنجم
دیدار رفت-هفته ششم 1384/07/11
*صبای تهران 3-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:علی دایی(2بار)،سعید دقیقی برای صبا و سیدمهدی سید صالحی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیدار بازگشت-هفته بیست و یکم 1384/11/21
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-2 صبای تهران
گلزن :علی دایی(2بار)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ ششم
دیدار رفت-هفته پانزدهم 1385/10/15
*صبای تهران 0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان


دیدار بازگشت-هفته سی ام 1385/10/15
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3-2 صبای تهران
گلزن:عبدالله عبدالهی،محمود کریمی و محسن بنگر برای سپاهان -تاجدیف و علی سلمانی برای صبا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ هفتم
دیدار رفت -هفته پانزدهم 1386/09/16
*صبای تهران 0-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:محسن حمیدی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


دیدار بازگشت-هفته سی و دوم 1387/02/22
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-2 صبای تهران
گلزن:عماد رضا و حسین کاظمی برای سپاهان -آدویچ و فریدون زالی برای صبا


لیگ هشتم
دیدار رفت -هفته چهارم 1387/06/03
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0 صبای قم
گلزن:عماد محمد رضا (2بار)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیداربرگشت-هفته سی و دوم1387/10/14
*صبای قم 1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:محمد نوری برای صبا -بهمن طهماسبی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ نهم
دیدار رفت- هفته هشتم 1388/07/03
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3-1 صبای قم
گلزن:احسان حاج صفی،احمد جمشیدیان و عماد رضا برای سپاهان-داوود حقی برای صبا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


دیداربازگشت -هفته بیست و سوم 1388/11/08
*صبای قم 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:داود حقی و حمید رضا فرزانه برای صبا -هادی عقیلی و ابراهیم توره برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دهم
دیدار رفت-هفته چهاردهم 1389/11/11
*صبای قم 1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن :علیرضا میر شفیعیان برای صبا- جلال حسینی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیدار برگشت -هفته سی و یکم 1390/02/05
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-0 صبای قم
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ یازدهم
دیدار رفت -هفته 1390/05/17
*صبای قم 0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیدار برگشت -هفته نوزدهم 1390/10/21
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-2صبای قم
گلزن:محرم نوید کیا برای سپاهان -سید مرتضی هاشمی زاده و گل بخودی اشجاری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ دوازدهم
دیدار رفت-هفته دوازدهم 1391/0728
*صبای قم 1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:میلادسلیمان فلاح برای صبا- امید ابراهیمی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیدار بازگشت-هفته بیست و نهم 1391/12/18
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0صبای قم
گلزن:امین جهان عالیان و جواهیر سوکای
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سیزدهم
دیدار رفت - هفته ششم 1392/06/01
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-1صبای قم
گلزن: محمد غلامی (2 بار) برای سپاهان - حمید رضا پاکیزه برای صبا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

دیدار برگشت - هفته بیست و یکم 1392/10/14
*صبای قم 0-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن : مهدی شریفی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیک چهاردهم
دیدار رفت - هفته ی نهم 1393/06/27
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-1صبای قم
گلزن : لوسیانو پریرا برای سپاهان - مارکو آوریلو برای صبا
مشاهده ی صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


دیدار برگشت - هفته بیست و چهارم 1394/01/15
*صبای قم 2-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن : ایوب کلانتری و جلال الدین علی محمدی
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پانزدهم
دیدار رفت - هفته هفتم1394/07/02
*صبای قم 1-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن : جلال الدین علی محمدی
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


دیدار برگشت - هفته بیست و دوم 1394/12/16
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-2 صبای قم
گلزن : حسین فاضلی و لوسیانو پریرا برای سپاهان - فرشید باقری و فرید بهزادی کریمی برای صبا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد
بازگشت