صفحه اصلي > اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / انتخاب سردبیر / پیش بازی > پیشینه بازی سپاهان و استقلال

پیشینه بازی سپاهان و استقلال


3-10-1395, 10:24. نويسنده: hajiia
پیشینه بازی سپاهان و استقلال


پیشینه بازی سپاهان و استقلال


پیشینه بازی سپاهان و استقلال

لیگ اول :
هفته دهم-دیدار رفت 1381/08/12
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1استقلال تهران
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و سوم-دیدار بازگشت1381/02/20
*استقلال تهران3-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دوم
هفته سوم -دیدار رفت 1381/08/12
*استقلال تهران2-3 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته شانزدهم - دیدار بازگشت 1382/02/05
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3- 2 استقلال تهران
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سوم
هفته یازدهم -دیدار رفت 1382/09/09
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-0 استقلال تهران
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و چهارم -دیدار بازگشت 1383/01/24
*استقلال تهران2-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ چهارم
هفته پانزدهم-دیدار رفت 1383/10/11
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-2 استقلال تهران
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام - دیدار برگشت 1384/03/20
*استقلال تهران2-2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -لیگ پنجم
هفته هفتم- دیدار رفت 1384/07/24
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-0 استقلال تهران
گلزن:مهدی جعفرپور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و دوم -دیدار بازگشت 1384/11/23
*استقلال تهران2-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: امیرحسین صادقی و مجتبی جباری برای استقلال- رسول خطیبی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ ششم
هفته یازدهم- دیدار رفت 1385/09/10
*استقلال تهران2-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:میثم بائو(2بار)-جواد ماهری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و ششم- دیدار بازگشت 1386/01/31
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-0 استقلال تهران
گلزن:هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هفتم
هفته هشتم- دیدار رفت 1386/07/16
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-1 استقلال تهران
گلزن:ابوالهیل(2بار)سپاهان- پیروز قربانی برای استقلال
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و پنجم-دیدار بازگشت1387/01/10
*استقلال تهران0-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:احسان حاج صفی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هشتم
هفته سوم -دیدار رفت 1386/07/16
*استقلال تهران1-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:پوریا قربانی -مهدی جعفر پور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیستم -دیدار بازگشت 1387/10/10
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-1 استقلال تهران
گلزن:نوید کیا و (گل به خودی )علیزاده برای سپاهان -آرش برهانی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد
لیگ نهم
هفته اول-دیدار رفت 1388/05/19
*استقلال تهران1-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:امید روانخواه
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم - دیدار بازگشت 1388/10/14
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0 استقلال تهران
گلزن:عماد رضا،هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دهم
هفته هفتم - دیدار رفت 1389/06/05
*استقلال تهران4-3 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن :میداودی(2بار)،مجیدی و گل به خودی عنایتی- بیگ زاده و یانوش(2بار)برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و چهارم -دیدار بازگشت 1389/12/05
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1- 1استقلال تهران
گلزن:جمشیدیان- سید صالحی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ یازدهم
هفته اول- دیدار رفت 13890/05/15
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1- 1استقلال تهران
گلزن:جانواریو-آرش برهانی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم -دیدار بازگشت1391/10/16
*استقلال تهران1-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:جواد شیرزاد-سید صالحی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دوازدهم
هفته پانزدهم-دیدار رفت 1391/08/18
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0- 1استقلال تهران
گلزن:خسرو حیدری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی و دوم -دیداربازگشت 1392/01/26
*استقلال تهران1-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:گل به خودی ایران نژاد-محرم نوید کیا
مشاهده صفحه اطلاعات ان دیدار در طوفان زرد
لیگ سیزدهم
هفته دوم - دیدار رفت 1392/05/10
*استقلال تهران1- 2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:امیر حسین صادقی- آرش افشین،هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته هفدهم -دیدار بازگشت 1392/09/14
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-0 استقلال تهران
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار طوفان زردلیگ چهاردهم
هفته سوم-دیدار رفت 1393/05/23
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3-1 استقلال تهران
گلزن:حاج صفی،شریفی و پریرا برای سپاهان-فخرالدینی برای استقلال
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم -دیدار بازگشت1393/11/10
*استقلال تهران2- 1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:ابراهیمی و عنایتی براب استقلال- حسین پاپی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ پانزدهم
هفته دهم -دیدار رفت 1394/08/04
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-3 استقلال تهران
گلزن:اسماعیلی،انصاری و برزای
مشاهده صفحه اطاعات این دیداردر طوفان زرد

هفته بیست و پنجم -دیدار بازگشت1395/1/22
*استقلال تهران0- 0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیداردر طوفان زرد
بازگشت