X

ورود به پایگاه خبری طوفان زرد

با شهدای دیار سپاهان: شهید رحیم‌ زمانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید رحیم‌ زمانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمد قنبریان‌ آفارانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمد قنبریان‌ آفارانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید رسول‌ شاه سنائی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید رسول‌ شاه سنائی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید عباس برکتین فرد

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید عباس برکتین فرد

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمدعلی احمدی باصیری

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمدعلی احمدی باصیری

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید علیرضا شیخ سجادیه

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید علیرضا شیخ سجادیه

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید اکبر خالقی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید اکبر خالقی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حسین‌ خرازی ‌دهکردی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حسین‌ خرازی ‌دهکردی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید مصطفی سمیع عادل

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید مصطفی سمیع عادل

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید مصطفی نجات بخش اصفهانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید مصطفی نجات بخش اصفهانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید ناصر شفیعی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید ناصر شفیعی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید هادی لطفی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید هادی لطفی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید احمد دیاریان

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید احمد دیاریان

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید ابراهیم سلیمانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید ابراهیم سلیمانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید باقر بنکدار

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید باقر بنکدار

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حمیدرضا رجایی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حمیدرضا رجایی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید سید علی کرم طاهری

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید سید علی کرم طاهری

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید براتعلی کرمانی حبیب‌ آبادی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید براتعلی کرمانی حبیب‌ آبادی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمدرضا منجمی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمدرضا منجمی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید صفرعلی شاکری

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید صفرعلی شاکری

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حسین ناظم

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حسین ناظم

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهیده اعظم هاشمی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهیده اعظم هاشمی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید غالب دقاق زاده

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید غالب دقاق زاده

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید سیدهادی موسوی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید سیدهادی موسوی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حبیب‌ اله‌ لطفی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حبیب‌ اله‌ لطفی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید رحمت اله‌ رضایی کوجانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید رحمت اله‌ رضایی کوجانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید قاسم‌ مارانی ‌برزانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید قاسم‌ مارانی ‌برزانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید اکبر الفت نیا

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید اکبر الفت نیا

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید شیرعلی حسین رشیداصفهانی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید شیرعلی حسین رشیداصفهانی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حسن مسائلی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید حسن مسائلی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه...